Knoppenbalk Algemene Informatie Nieuws Informatie voor ouders Vacatures en stages Nuttige adressen en links contact

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.    Deelname aan de peuterspeelzaal staat open voor alle kinderen die de leeftijd vanaf 2 jaar hebben bereikt en die de leeftijd van 4 jaar nog niet zijn gepasseerd.

2.    Kinderen kunnen vanaf 1 jaar en 6 maanden worden ingeschreven bij de peuterspeelzaal. Zij krijgen dan een plaats op de wachtlijst.

3.    Kinderen kunnen uitsluitend door het bestuur worden geweigerd.

4.    Het inschrijfformulier wordt beschouwd als een contract tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de Stichting Peuterspeelzalengroep Klavertje Vier.

5.    Op het inschrijfformulier dienen alle gegevens omtrent de peuter die van belang zijn voor de peuterspeelzaal te worden vermeld. Ook medicijngebruik en allergieën.

6.    De ouder(s)/verzorger(s) verbinden zich tot betaling van de maandelijkse ouderbijdrage zolang hun peuter de peuterspeelzaal bezoekt. De ouderbijdrage wordt in rekening gebracht vanaf het moment dat de peuter is geplaatst.

7.    De ouderbijdrage wordt jaarlijks in overleg met de gemeente Zuidplas door het bestuur vastgesteld. Bij berekening van de ouderbijdrage is rekening gehouden met het feit, dat tijdens de basisschoolvakanties in Zuidplas de peuterspeelzaal gesloten is.

8.    De ouder(s)/verzorger(s) kunnen in aanmerking komen voor het zogenaamde “verlaagd tarief”. Het verlaagde tarief geldt alleen indien u vóór plaatsing bewijsstukken van het inkomen van beide ouders/verzorgers overlegt. Als bewijsstukken gelden IBRI-D verklaringen die verstrekt worden door de belastingdienst. Indien te laat wordt aangetoond, dat een laag tarief geldt, zal het basistarief (dat is het hoogste tarief) voor de periode voorafgaand berekend worden. De ouderbijdrage wordt 11 keer per jaar geheven d.m.v. automatische incasso. Incassering vindt maandelijks achteraf plaats. Indien voor een andere betalingsmethode gekozen wordt, wordt er een administratieve toeslag in rekening gebracht.

9.    Indien uit onze administratie blijkt, dat voor een bezoekend kind niet geïncasseerd kan worden, dan zullen wij schriftelijk contact met de ouder(s)/verzorger(s) opnemen met het verzoek om binnen een week op een andere wijze de achterstallige betaling te verrichten. Bij een betalingsachterstand van 1 maand zijn wij genoodzaakt het kind van de peuterspeelzaal te schorsen.

10.  De peuterspeelzaal is buiten de schoolvakanties van de basisscholen in de gemeente Zuidplas geopend. In incidentele gevallen is het mogelijk dat de peuterspeelzaal een dag(deel) gesloten is, bijvoorbeeld voor cursussen, nascholing of wegens calamiteiten. In deze gevallen wordt u vooraf geïnformeerd en vindt geen restitutie van de ouderbijdrage plaats.

11.  Uw kind wordt automatisch aan het einde van de maand dat hij 4 jaar wordt uitgeschreven. Mocht u hem eerder niet meer naar de speelzaal laten komen dan geldt de volgende opzegprocedure: de opzegtermijn is één kalendermaand. Deze wordt gerekend vanaf de 1e van de maand. Indien uw kind de zaal een gedeelte van de maand bezoekt, dan is over de gehele maand de bijdrage verschuldigd.

12.  Voor de overgang van het kind naar de basisschool ontvangt u van de leidster het overdrachtsformulier, de peuterestafette. Door ondertekening van de “verklaring toestemming ouders” geeft u, indien de basisschool nadere informatie over uw peuter vraagt, de peuterspeelzaal toestemming deze informatie te delen. Het overdrachtsformulier wordt digitaal verstuurd naar de basisschool van uw keuze.

13.  Een ziek kind dient onder vermelding van de klacht op de peuterspeelzaal afgemeld te worden, zodat indien nodig andere ouders geïnformeerd kunnen worden over besmettingsgevaar.

14.  Kinderen worden niet meegegeven aan ons onbekende mensen. Wordt uw kind door een ander opgehaald, dan dient u dit vooraf te melden.

15.  Dieren zijn verboden op het speelplein en in de gebouwen van de peuterspeelzaal.

16.  De Stichting Klavertje Vier is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen en/of zoekraken van eigen meegebracht speelgoed of andere eigendommen van het kind en/of de ouder(s)/verzorger(s).

17.  Uitsluitend het bestuur is gerechtigd met omschrijving van redenen deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

18.  Klachten zijn een mogelijkheid tot verbetering. Wij verplichten ons op alle schriftelijke klachten binnen 2 weken schriftelijk te reageren. De ouder/verzorger kan een klacht indienen bij:
 - de leidsters van de peuter, zowel mondeling als schriftelijk
 - de administratie, schriftelijk
 - het bestuur, schriftelijk
 - de externe klachtencommissie: het Klachtenloket Kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl).