Knoppenbalk Algemene Informatie Nieuws Informatie voor ouders Vacatures en stages Nuttige adressen en links contact

Organisatie

Bestuur:

Sinds 1 augustus 2016 is het bestuur overgegaan naar stichting Quadrant (Quadrant Kindercentra), om zo het peuterwerk in de gemeente Zuidplas te waarborgen.

Manager: Bianca Krapels - de Leeuw

Peuteradministratie: Nienke Hoffman 

Beleidsplan

De Stichting heeft een beleidsplan dat bestaat uit drie delen: het bestuurlijk beleidsplan, het operationeel beleidsplan en het pedagogisch beleidsplan. Deze plannen liggen ter inzage in de zalen en op het kantoor. De plannen worden regelmatig herzien en geactualiseerd. 

Inspectierapporten - GGD

Waarom toezicht?
De rijksoverheid stelt aan peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht en taken van de peuterspeelzalen. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoord peuterspeelzaalwerk in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?
De peuterspeelzaal is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goed peuterspeelzaalwerk. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen.

Waarop is het toezicht gebaseerd?
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd. Om te kunnen beoordelen of aan deze regels wordt voldaan, werken alle toezichthouders in Nederland met dezelfde instrumenten, zoals vragenlijsten, om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen tijdens een inspectiebezoek. Het toezicht door de GGD vindt risicogestuurd plaats.

Wat is het doel van het inspectierapport?
De bevindingen van het inspectieonderzoek staan in dit inspectierapport. Het doel van dit rapport is:

1. Weergeven van het oordeel over het al dan niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Het kan gaan om de eisen die gesteld worden aan de peuterspeelzaal om in het landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen opgenomen te worden dan wel om eisen die aan peuterspeelzalen gesteld worden die al in exploitatie zijn.

2. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre de peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen voldoet en een advies uitbrengen over eventuele vervolgstappen.

3. De ouders informeren over de mate waarin de peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector voldoet.

psz. Dikkie Dik, Vlietkade 37, Oud Verlaat                                                             Inspectierapport GGD maart 2017 psz Dikkie Dik Kl4.pdf 

psz. 't Hobbelpaard, Raadhuisstraat 40a, Moerkapelle                                           Inspectierapport GGD maart 2017 psz Hobbelpaard Kl4.pdf 

psz. Ieniemienie, Torenstraat 2, Nieuwerkerk a/d IJssel                                          Inspectierapport GGD maart 2017 psz Ieniemienie Kl4.pdf 

psz. Pippeloentje, Goudmos 67, Nieuwerkerk a/d IJssel                                         Inspectierapport GGD maart 2017 psz Pippeloentje Kl4.pdf

psz. Wollewietje, Wolga 4, Nieuwerkerk a/d IJssel                                                 Inspectierapport GGD maart 2017 psz Wollewietje Kl4.pdf 

psz. de Zeven Dwergen, Dorpsstraat 68, Zevenhuizen                                           Inspectierapport GGD maart 2017 psz de Zeven Dwergen Kl4.pdf